Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010)
[Bibliography]