Ι Ε Ε  τ. ΣΤ΄  Ελληνισμός και Ρώμη (1976)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε  τ. ΣΤ΄  Ελληνισμός και Ρώμη (1976)
Form of publication
Book

Άννα Αβραμέα, Géza Alföldy, Βασίλειος Άτσαλος, G.W. Bowersok, et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΣΤ΄. Ελληνισμός και Ρώμη (30 π.Χ. – 324 μ.Χ.) Μαρία Γιαννακοπούλου, Β. Κύρκος, Λουΐζα Λουκοπούλου, Μ. Χατζόπουλος (επιστ. επιμ.), Ανδρεάς Μπάγιας (επιμ. έκδ.), ΣΤ΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1976)

Collective work
Yes
Data
The History of the Greek Nation vol. VI (1976)
Key words
Aegean Sea.
Africa.
Alexandria, Egypt.
Athens, Roman period.
Balkans.
Christianity.
Commerce.
Communication routes.
Constantine the Great.
Cyprus.
Diocletian.
Eastern Mediterranean.
Economy.
Egypt.
Emperors.
Europe.
Greece.
Hadrian.
Hellenism.
Institutions.
Italy.
Late Antiquity.
Macedonia.
Map.
Mediterranean.
Middle East.
Octavian Augustus / Augustus.
Persecution of Christians.
Philosophy.
Political regime.
Regular army.
Roman Empire, East.
Roman Empire, West.
Roman gymnasium, palaestra.
Roman period.
Roman period, Imperial age.
Roman Province of Asia.
Rome.
Sciences.
Sculpture.
Septimius Severus.
Syria.
Technology.
Trajan.
War.
Western Mediterranean.