Saint Zosimos of Sozopolis / Sozopol, icon of 1847
[Photos]