ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

«Σαν πλατανόφυλλο είναι η Πελοπόννησος». Με αυτά τα λόγια αρχίζει την περιγραφή της μεγάλης χερσονήσου στα νότια του ελλαδικού κορμού ο Στράβων, ο οποίος της αφιερώνει σχεδόν όλο το όγδοο Βιβλίο των Γεωγραφικών (Η΄ κεφάλαια 2-8 και Βιβλίο Θ΄ κεφ. 1 παράγραφος 1 όπου αναφορές στον Κορινθιακό): « Ἔστι τοίνυν ἡ Πελοπόννησος ἐοικυῖα φύλλωι πλατάνου τὸ σχῆμα, ἴση σχεδόν τι κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος ὅσον χιλίων καὶ τετρακοσίων σταδίων, τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἐπὶ τὴν ἕω, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Χελωνάτα δι᾽ Ὀλυμπίας καὶ τῆς Μεγαλοπολίτιδος ἐπὶ Ἰσθμόν· τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ νότου πρὸς τὴν ἄρκτον, ὅ ἐστι τὸ ἀπὸ Μαλεῶν δι᾽ Ἀρκαδίας εἰς Αἴγιον· ἡ δὲ περίμετρος μὴ κατακολπίζοντι τετρακισχιλίων σταδίων, ὡς Πολύβιος· Ἀρτεμίδωρος δὲ καὶ τετρακοσίους προστίθησι· κατακολπίζοντι δὲ πλείους τῶν ἑξακοσίων ἐπὶ τοῖς πεντακισχιλίοις. ὁ δ᾽ Ἰσθμὸς κατὰ τὸν διολκόν, δι᾽ οὗ τὰ πορθμεῖα ὑπερνεωλκοῦσιν ἀπὸ τῆς ἑτέρας εἰς τὴν ἑτέραν θάλατταν, εἴρηται ὅτι τετταράκοντα σταδίων ἐστίν.» Γεωγραφικά Η΄ 2.1