Βουραζέλη-Μαρινάκου, Συντεχνίαι (1950)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βουραζέλη-Μαρινάκου, Συντεχνίαι (1950)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ελένη Βουραζέλη-Μαρινάκου, Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατίαν Σειρά Επιστημονικαί Πραγματείαι – Σειρά Φιλολογική και Θεολογική 7, (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1950)

Στοιχεία

Λαογραφική μελέτη με θέμα την επαγγελματική οργάνωση των Ελλήνων της Ιστορικής Θράκης, ιδίως της Ανατολικής και Βόρειας, στην διάρκεια της Οθωμανικής εποχής. Η συγγραφέας, αποδελτιώνοντας την πλούσια βιβλιογραφία, αποπειράται να δώσει μία συνθετική εικόνα όλων των εκφάνσεων του συντεχνιακού βίου, όπως γίνεται φανερό από τους τίτλους των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων στα Περιεχόμενα. Λείπει η έρευνα σε αρχεία μητροπόλεων κι άλλες πρωτογενείς πηγές. Το κείμενο είναι γραμμένο στην (αρκετά βατή) καθαρεύουσα του 1950.

Περιεχόμενα: Πρόλογος σσ. 3-5, Βιβλιογραφία σσ. 7-16, Εισαγωγή σσ. 17-23, Αδελφότητες σσ. 23-25, Συντεχνίαι σσ. 25-38, Πηγαί σσ. 38-40.

Κεφάλαιον Α΄ σσ. 41-77: Η Θράκη, Κωνσταντινούπολις, Η συντεχνία των γουναράδων, Αδριανούπολις, Συντεχνίαι της Αδριανουπόλεως, Φιλιππούπολις, Συντεχνίαι Φιλιππουπόλεως, Συντεχνία τεκτόνων, Συντεχνία των αμπατζήδων, Στενίμαχος, Σαράντα Εκκλησίαι, Τυρολόη, Διδυμότειχον, Αίνος, Μάδυτος, Καλλίπολις, Περίστασις, Ραιδεστός, Σηλυβρία και Σηλυμβρία, Δέρκοι, Πύργος (Βουργάς-Μπουργάς).

Κεφάλαιον Β΄ σσ. 78-114: Οργάνωσις και λειτουργία των συντεχνιών, Ονομασίαι των συντεχνιών, Μέλη των συντεχνιών, Έσοδα των συντεχνιών, Θέσις, Γραφεία συντεχνιών, Καταστατικά, Σκοποί και έργον της συντεχνίας, Εκλογή πρωτομαΐστωρος, Διάφορα ονόματα του προϊσταμένου της συντεχνίας, Έργον πρωτομαΐστωρος, Ποιναί κατά των παραβατών, Οι προστάται άγιοι των συντεχνιών, Εορταί και πανηγύρεις, Ψυχαγωγία των μελών.

Κεφάλαιον Γ΄ σσ. 115-127: Εξωτερική δράσις των συντεχνιών. Κεφάλαιον Δ΄ σσ. 128-144: Φιλόθρησκος δράσις των συντεχνιών. Κεφάλαιον Ε΄ σσ. 145-158: Φιλεκπαιδευτική δράσις των συντεχνιών. Κεφάλαιον ΣΤ΄ σσ. 159-173: Φιλάνθρωπος δράσις των συντεχνιών. Κεφάλαιον Ζ΄ σσ. 174-176: Εθνική δράσις των συντεχνιών. Κεφάλαιον Η΄ σσ. 177-186: Προσωπογραφικά. Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων σσ.187-197. Παροράματα σ. 198. Πίναξ Περιεχομένων σσ.199-200.

Δες συμπληρωματικά και: Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Συντεχνίες Θράκης (1985), όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες από καταγραφή αφηγήσεων (βιώματα-αναμνήσεις προσφύγων).

Λέξεις - κλειδιά
Άγιοι, αγίες.
Αγορές / παζάρια.
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχεία.
Βιογραφία.
Βουλγαρία.
Γεδεών Μανουήλ.
Γουναράς, γουναράδες.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνισμός.
Εμπορική πανήγυρης / Εμποροπανήγυρης.
Εμπόριο.
Επαγγελματική συντεχνία.
Ήθη, έθιμα.
Θράκη.
Θρακιώτες.
Θρησκευτικά πανηγύρια.
Κλήρος, κληρικοί.
Κοινοτική οργάνωση.
Κοινοτικοί θεσμοί.
Κοινωνικές εκδηλώσεις.
Κοινωνική πρόνοια.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Λαϊκή αρχιτεκτονική.
Νοσοκομείο.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παραγωγική μονάδα.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.
Στενήμαχος / Ασένοβγκραντ.
Σχολείο.
Ύφασμα, υφάσματα.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.
Χριστιανορθόδοξος βίος.