Παναγία η Σικελιά στη Χίο: Νότια πλευρά του βυζαντινού ναού (λεπτ. της διακόσμησης στο αέτωμα)
[Φωτογραφικό υλικό]

GCH_BYZl_SIK_03.JPG
Τίτλος
Παναγία η Σικελιά στη Χίο: Νότια πλευρά του βυζαντινού ναού (λεπτ. της διακόσμησης στο αέτωμα)
Περιγραφή
Χίος, Παναγία η Σικελιά φωτ 03. Μέσα στο νότιο πλευρικό αέτωμα: κεραμοπλαστικό διακοσμητικό στοιχείο με φιαλοστόμια και ισοσκελή σταυρό στο κέντρο ενός ρόδακα. Γύρω τα τούβλα σχηματίζουν ψαθωτό.
Χρόνος λήψης
8/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΚΓ / KG
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινή ναοδομία.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, Παλαιολόγεια.
Χίος.