Τα βυζαντινά Τείχη της Μήδειας (το 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_011.jpg
Τίτλος
Τα βυζαντινά Τείχη της Μήδειας (το 1995)
Περιγραφή
Μήδεια / Kıyıköy (Ευρ. Τουρκία), φωτ 11. Τα τείχη και η δυτική (η χερσαία) πύλη, που ήταν και η κεντρική. Δυστυχώς πολύ πρόχειρα «αναστηλωμένα» / επισκευασμένα, αλλά πολύ εντυπωσιακά. Σε αιφνιδιάζει αυτή η ρωμαλέα βυζαντινή παρουσία σε αυτή τη μακρινή και απομονωμένη από την υπόλοιπη Αν. Θράκη πολιτεία – ένα φτωχικό και πανέρημο χωριό στο έλεος της Μαύρης Θάλασσας μετά τον διωγμό των Ελλήνων το 1922.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.