Τα βυζαντινά Τείχη της Μήδειας (ΒΔ πλευρά)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_018.jpg
Τίτλος
Τα βυζαντινά Τείχη της Μήδειας (ΒΔ πλευρά)
Περιγραφή
Μήδεια / Kıyıköy, φωτ 18. Σε κακή κατάσταση διατηρείται ένα μέρος από την Β-ΒΔ βυζαντινή οχύρωση. Λήψη κατεβαίνοντας προς την ποταμιά: τις εκβολές του Πλησιού (Pabuç Deresi) την παραλία.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.