Γύρω από τη γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
[Φωτογραφικό υλικό]

T_BYZPW_KTV01_111.JPG
Τίτλος
Γύρω από τη γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο
Περιγραφή
Γέφυρα Ιουστινιανού Α΄ σε βραχίονα του ποταμού Σαγγάριου, κοντά στην πόλη Αντάπαζαρι, φωτ 111. Ο υδροβιότοπος
Χρόνος λήψης
20/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βιθυνία.
Γέφυρα.
Επικοινωνιακοί άξονες.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Ποτάμια, βαλτότοποι.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Σαγγάριος ποταμός.
Υποδομές.