Γύρω από την ιουστινιάνεια Γέφυρα στον Σαγγάριο: τα καλύτερα λάχανα της Τουρκίας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_BYZPW_KTV01_116.JPG
Τίτλος
Γύρω από την ιουστινιάνεια Γέφυρα στον Σαγγάριο: τα καλύτερα λάχανα της Τουρκίας
Περιγραφή
Γέφυρα Ιουστινιανού Α΄ σε βραχίονα του ποταμού Σαγγάριου, κοντά στην πόλη Αντάπαζαρι, φωτ 116. Στον βαλτότοπο του παραπόταμου του Σαγγάριου, γύρω από το πρωτοβυζαντινό κτίσμα, φύονται εξαιρετικά λάχανα κι ο τόπος ευωδιάζει το φθινόπωρο.
Χρόνος λήψης
20/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βιθυνία.
Βυζαντινές συγκοινωνίες, υποδομές.
Γέφυρα.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Λαχανικά.
Ποτάμια, βαλτότοποι.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Σαγγάριος ποταμός.