Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού: «Χαράλαμπος Κύρου Μαΐου 20 1907»
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_UZ_U_024.JPG
Τίτλος
Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού: «Χαράλαμπος Κύρου Μαΐου 20 1907»
Περιγραφή
Μακρά Γέφυρα / Ουζούνκιοπρού φωτ 24. Εντοιχισμένη πλάκα στον τρίτο όροφο της πρόσοψης ενός στενόμακρου οικήματος. Η ανάγλυφη επιγραφή του 1907 έχει χαραχτεί μέσα σε δάφνινο στεφάνι. Γύρω: μαίανδρος.
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ελληνισμός.
Επιγραφή, επιγραφές.
Σπίτι, σπίτια.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.