Κωστάκης, Μιστί, τ. Β΄ (1977)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κωστάκης, Μιστί, τ. Β΄ (1977)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Θανάσης Π. Κωστάκης, Το Μιστί της Καππαδοκίας τ. Β΄ (Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1977)

Λέξεις - κλειδιά
Γλωσσικό ιδίωμα.
Καππαδοκία.
Λαογραφία.
Νίγδη / Niğde.
Οικισμός.