Καρούζος, Περικαλλές άγαλμα εξεποίησ’ ουκ αδαής (1982)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καρούζος, Περικαλλές άγαλμα εξεποίησ’ ουκ αδαής (1982)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Χρήστος Καρούζος, Περικαλλές άγαλμα εξεποίησ’ ουκ αδαής. Αισθήματα και ιδέες των αρχαϊκών Ελλήνων για την τέχνη (Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1982)

Λέξεις - κλειδιά
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Αρχαϊκή εποχή.
Γλυπτό, γλυπτά.