Τσώπρος, Αναμνήσεις (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τσώπρος, Αναμνήσεις (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Θ. Τσώπρος, Αναμνήσεις (Μελένοικο – Θεσσαλονίκη), Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης (επιμ.) (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), αρ. έκδ. 238, Θεσσαλονίκη 1992)

ISBN / ISSN
ISSN 0073-862X