Τατάκης, Ανησυχίες της εποχής μας (1988)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τατάκης, Ανησυχίες της εποχής μας (1988)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Βασίλειος Ν. Τατάκης, Ανησυχίες της εποχής μας (Αστρολάβος / Ευθύνη, αρ. έκδ. 37, Αθήνα 1988)