Καμπουρίδης, Η Λέσβος τον 16ο αιώνα (2016)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καμπουρίδης, Η Λέσβος τον 16ο αιώνα (2016)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Ε. Καμπουρίδης, Η Λέσβος τον 16ο αιώνα, Οικονομία και Πληθυσμός. Το οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του 1548 (Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016)

ISBN / ISSN
978-618-5161-57-6
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Η σημαντική αυτή μελέτη είναι προϊόν μιας μακροχρόνιας προσπάθειας και ένα μοναδικό ιστορικό τεκμήριο για την οικονομική και δημογραφική εικόνα της Λέσβου στα μέσα του 16ου αι., καθώς και για τη δημοσιονομική πολιτική του οθωμανικού κράτους στο νησί.

Πρόλογος (Σύντομη παρουσίαση του περιεχόμενου του βιβλίου και ευχαριστίες) σσ. 7-11. Συντομογραφίες και Σύμβολα σελ. 13. Εισαγωγή (Ιστορικό περίγραμμα της οθωμανικής κατάκτησης της Λέσβου σσ. 17-20, Οι οθωμανικές πηγές του 16ου αι. για τη Λέσβο σσ. 21-28, Οι φορολογικοί κανονισμοί σσ. 29-39, Διοικητική διαίρεση-οικισμοί και πληθυσμός σσ. 40-91, Το τιμαριωτικό σύστημα στη Λέσβο σσ. 92-118, Παραγωγική δομή και φορολογικές πρόσοδοι σσ. 119-164, Τα μοναστήρια της Λέσβου σσ. 165-172, Τα οθωμανικά θρησκευτικά ιδρύματα σσ. 173-178, Τα ονόματα των κατοίκων της Λέσβου σσ. 179-188) σσ. 15-188. Ακολουθεί το οθωμανικό κατάστιχο του 1548 (Περιεχόμενα του ΤΤ264 σσ. 191-200, Μεταγραφή-Μετάφραση σσ. 201-556, Γενικό ευρετήριο σσ. 557-570) σσ. 189-570. Παραρτήματα: Ανθρωπονύμια σσ. 573-682, Τοπωνύμια σσ. 683-968, Προϊόντα σσ. 699-711, Μύλοι σσ. 712-716, Τιμάρια σσ. 717-726, Γλωσσάριο σσ. 727-732, Βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση) σσ. 733-744. Πανομοιότυπα σσ. 745-760. Σύνολο σελ. 768.

Λέξεις - κλειδιά
Αρχεία.
Βακούφια.
Λέσβος.
Μοναστήρια.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανικές πηγές.
Οθωμανική Αυτοκρατορία, τοπωνύμια.
Οθωμανική εποχή.
Οθωμανική οικονομία.
Οθωμανικοί θεσμοί.
Οικισμός.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής.
Τιμάρια.
Φόροι, φορολογία.