Αριστείδης, Τετραλογία (1863, 1972)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Αριστείδης, Τετραλογία (1863, 1972)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Ανάτυπο

Γεώργιος Αριστείδης, Τετραλογία Πανηγυρική (Πηγή, φωτοτυπημένη επανέκδοση Αθήνα 1972)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Τύποις Λακωνίας
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1863
Στοιχεία
Εισαγωγή του Γ. Βαλέτα, στην φωτοτυπημένη επανέκδοση σελ. 18. Ακολουθεί το κείμενο που περιλαμβάνει τέσσερις πανηγυρικούς λόγους του συγγραφέα που εκφωνήθηκαν στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών κατά τα έτη 1859, 1860, 1861, 1863 σσ. 7-43, Έμμετρο παράρτημα σσ. 47-74, Μελέτες περί της καταστάσεως της Λέσβου κατά τον Μεσαίωνα, την άλωση της Μυτιλήνης και της περιόδου του 1863 σσ. 75-182. Σύνολο σελ. φωτοτυπημένου κειμένου 182.
Λέξεις - κλειδιά
Λέσβος.
Μεσαιωνική εποχή.
Μυτιλήνη, πόλη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.