Τζιμής, Διγιδίκης, Ιστορία της Λέσβου (2006)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τζιμής, Διγιδίκης, Ιστορία της Λέσβου (2006)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Στρ. Τζιμής, Β. Γιαννάκας, Π. Παρασκευαΐδης, Βασιλική Κουρβανιού, Β. Κωμαΐτης, Γ. Διγιδίκης, Ιστορία της Λέσβου (Σύνδεσμος Φιλολόγων Λέσβου, Μυτιλήνη 2006)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Έγραψαν οι φιλόλογοι: Στρατής Τζιμής: Προϊστορία - Πρωτοϊστορία σσ. 6-29, Βαγγγέλης Γιαννάκας: Αρχαία περίοδος (8ος-1ος π.Χ. αι.) σσ. 30-53, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης: Ρωμαϊκή περίοδος (2ος π.Χ. αι.-1ος αι. μ.Χ.) σσ. 54-74, Βασιλική Κουρβανιού: Βυζαντινή περίοδος (324-1355) σσ. 75-105, Βασίλης Κωμαΐτης: Περίοδος Γατελούζων (1355-1462) σσ. 106-131, Γιώργος Διγιδίκης: Περίοδος Τουρκοκρατίας (1462-1912) σσ. 132-219, Στρατής Τζιμής: Η Λέσβος από το 1912 ως το 1944 σσ. 220-296

Βιβλιογραφία σσ. 298-301, Ευρετήρια: Κύριων ονομάτων σσ. 302-312, Τοπωνυμίων σσ. 313-318. Σύνολο σελ. 320.

Λέξεις - κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Βυζαντινή εποχή.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Κλασική εποχή.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανική εποχή.
Προϊστορική εποχή.
Ρωμαϊκή εποχή.
Σύγχρονη εποχή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.