Το καθολικό της γυναικείας Μονής του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στην Ίμερα του Αν. Πόντου (και χιόνια στα βουνά τον Μάιο του 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_G_IMERA_004.jpg
Τίτλος
Το καθολικό της γυναικείας Μονής του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στην Ίμερα του Αν. Πόντου (και χιόνια στα βουνά τον Μάιο του 2003)
Περιγραφή
Ίμερα / σήμερα Olucak Köyü (στον Νομό Αργυρουπόλεως / Gümüşhane ili) φωτ 04. Στη «Γεωγραφική περιγραφή της Eπαρχίας Χαλδίας και των παρ’ αυτήν πόλεων» ο Αν. Οικονομίδης γράφει για τη γυναικεία μονή της Ίμερας (το 1905) ότι εδώ «κείται εν τερπή και υψηλή θέση η Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου με δέκα μοναζούσας». Η τοποθεσία είναι πράγματι τερπνή, αλλά το μνημείο του 1710-1720, που ανοικοδομήθηκε το 1860, αν και μοιάζει άθικτο από μακριά, έχει υποστεί αρκετές καταστροφές.
Χρόνος λήψης
16/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Μοναστήρια.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Χαλδία, επαρχία.
Χιόνι, χιόνια.