Συναγωγή Bet Yakov: Το προαύλιο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_13_01.JPG
Τίτλος
Συναγωγή Bet Yakov: Το προαύλιο
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Yakov στο Κουζκουντζούκι, φωτ 01.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑΚ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Συναγωγή.