Από τις ρωμαϊκές Θέρμες της Βάρνας: δυτική πρόσοψη του Αγ. Αθανασίου «στα Λουτρά», που ανοικοδομήθηκε το 1838
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_021.jpg
Τίτλος
Από τις ρωμαϊκές Θέρμες της Βάρνας: δυτική πρόσοψη του Αγ. Αθανασίου «στα Λουτρά», που ανοικοδομήθηκε το 1838
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 21. Πίσω από τον τοίχο των Λουτρών του 2ου μ.Χ. αιώνα, φαίνεται το πάνω μέρος της πρόσοψης του Αγίου Αθανασίου: οι εννιά καμάρες της εξωτερικής στοάς, που στηρίζονται σε δέκα κίονες (διακρίνονται τα κιονόκρανα) και ο γυναικωνίτης του ναού με τα τρία μικρά παράθυρα.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βάρνα.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.