Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος: Λεπτομέρεια της εικόνας του αγ. Αθανασίου από το τέμπλο, χρονολογημένη το 1838
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_050.jpg
Τίτλος
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος: Λεπτομέρεια της εικόνας του αγ. Αθανασίου από το τέμπλο, χρονολογημένη το 1838
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 50. Διακρίνεται το βιβλίο που κρατά ο άγιος Αθανάσιος στο αριστερό του χέρι με την επιγραφή: «Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού μαθηταίς. Υμείς έστε το Φως του Κόσμου. Ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίουσι λύχνον, και τιθέασιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ’ επί την λυχνίαν και λάμπει». Όλες οι εικόνες φέρουν και επιγραφές που αναφέρουν τους αφιερωτές και το όνομα του αγιογράφου. Αυτή είναι έργο του Δημητρίου του Σωζοπολίτου (βλέπε επόμενες φωτ).
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Βάρνα.
Δεσποτικές εικόνες.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τέμπλο / εικονοστάσι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.