Μολίνος, Κάστρα και Καστρέλλια (1984)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μολίνος, Κάστρα και Καστρέλλια (1984)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Στρατής Αλ. Μολίνος, Κάστρα και Καστρέλλια (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1984)

Στοιχεία

Πρόλογος του συγγραφέα, σελ.3. Ακολουθεί η Εισαγωγή που περιλαμβάνει τα κεφάλαια: «Η τοποθέτηση της Λέσβου στον μεσαίωνα» σσ. 4-6, «Η διοικητική εξάρτηση της Λέσβου» σσ. 7-11, «Οι επιδρομές» σσ. 12-18, «Έννοιες» σσ. 19-24, «Τα κάστρα της Λέσβου» σσ. 25-27.

Ακολουθούν τα κεφάλαια με την παρουσίαση κάστρων και φρουρίων του νησιού της Λέσβου τα οποία συνοδεύονται με εικονογραφικό υλικό και μαυρόασπρες φωτογραφίες: «Το Καστέλλι στην Αγιάσο» σσ. 28-30, «Οι Άγιοι Θεόδωροι (στην περιοχή της αρχαίας Άντισσας)» σσ. 31-36, «Ο Πύργος του Αμπελικού» σελ. 37, «Βασιλικά» σσ. 38-40, «Το κάστρο των Βασιλικών» σελ. 41, «Το παλάτι των Βασιλιάδων» σσ. 42-43, «Ο Πύργος της Βρίσας» σσ. 44-46, «Ο Καστρόπυργος του Λισβορίου» σελ. 47, «Το κάστρο της Γέρας» σσ. 48-51, «Το κάστρο της Ερεσού» σσ. 52-56, «Το Παλιόκαστρο της Καλλονής» σσ. 57-62, «Το κάστρο των Κεραμιών» σσ. 63-66, «Το Παλιόκαστρο της Κλειούς» σσ. 67-71, «Το κάστρο της Κυδωνίας» σσ. 72-75, «Μήθυμνα, τ’ άπαρτο κάστρο» σσ. 76-84, «Το Καστρέλλ(ι) (στη Μυτιλήνη)» σσ. 85-86, «Το Μελανούδι (στη Μυτιλήνη)» σσ. 87-89, «Το φρούριο της Μυτιλήνης» σσ. 90-98, «Το Ξερόκαστρο» σελ. 99, «Το Καστρέλλι των Παρακοίλων» σσ. 100-102, «Η Ακρόπολη της Πέτρας» σσ. 103-105, «Το Σιγριανό κάστρο» σσ. 106-107, « Κι άλλα κάστρα και καστρέλλια» 109-110. Βιβλιογραφία σελ. 111, Περιεχόμενα σελ. 112. Σύνολο σελ. 112.

Λέξεις - κλειδιά
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οχυρωματική τέχνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φρούριο.