Το συγκρότημα, γενικό
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC3-AG005_001.jpg
Τίτλος
Το συγκρότημα, γενικό
Περιγραφή
Το συγκρότημα του Αγιάσματος της Αγίας Παρασκευής Καζλή Τσεσμέ / Καζλίτσεσμέ, φωτ 01. Γενική όψη από τον δρόμο: η δυτική πλευρά του ευκτήριου οίκου (με την δίριχτη στέγη) και η κεντρική είσοδος.
Χρόνος λήψης
26/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.
Πόλη, θρακικά προάστια.