Υπουργείον Θρησκευμάτων και Παιδείας, Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής (1946)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Υπουργείον Θρησκευμάτων και Παιδείας, Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής (1946)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Χρ. Καρούζος, Μ. Καλλιγάς, Ιω. Μιλιάδης κ.ά., Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής (Υπουργείον Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήνα 1946)

Στοιχεία

«Η εργασία προς αναγραφήν των ζημιών, καταστροφών, κλοπών, παρανόμων ανασκαφών και διαρπαγών αρχαιοτήτων ήρχισεν καθ’ υπουργικήν απόφασιν και διαταγήν της 15 Φεβρουαρίου 1943, ανετέθη δε διαδοχικώς εις τους κ.κ. Χ. Καρούζον, Ιω. Μιλιάδην, Γρ. Ανδρουτσόπουλον, Νικ. Ζαφειρόπουλον και Μ. Καλλιγάς. Το έργον τούτο δεν είναι πλήρες, διότι καθ’ εκάστην σχεδόν φθάνουν εις το Υπουργείον ειδήσεις περί ζημιών, ων δεν είχομεν γνώσιν, πλείσται δε επαρχίαι δεν εξητάσθησαν υπό ουδενός αρχαιολογικού υπαλλήλου…». Με αυτά τα λόγια αρχίζει τον Πρόλογό του ο υπουργός Α. Παπαδήμος (σ. 3). Το κείμενο συμπληρώνεται: «Αθήναι τη 20 Ιουλίου 1926». Βεβαίως η χρονολογία είναι λάθος. Σωστό το 1946. Κρατήσαμε και το συντακτικό του υπουργικού Προλόγου…

Περιεχόμενα: Πρόλογος. Οδηγίαι χρήσεως. Ι (σσ. 5-84): Α΄ Κλοπαί: Γερμανών, Ιταλών, Βουλγάρων. Β΄ Αυθαίρεται ανασκαφαί. Γ΄ Καταστροφαί: Γερμανών, Ιταλών, Βουλγάρων. Δ΄ Ζημίαι εκ πολεμικών ενεργειών: Γερμανών. Ιταλών. ΙΙ (σσ. 85-133): Ε΄ Υλικαί ζημίαι: Γερμανών, Ιταλών, Βουλγάρων. ΣΤ΄ Προστασία δια των αρχαιοτήτων: Γερμανών, Ιταλών. Ζ΄ Αυθαιρεσίαι και βαναυσότητες: Γερμανών, Ιταλών, Γερμανών-Ιταλών, Βουλγάρων. Αλληλογραφία Υπουργείου Παιδείας και Αρχών Κατοχής (σσ. 135-156). Τοπωνυμικός πίναξ (σσ. 157-159). Σύνολο 160 σελ (23,5 Χ 17 εκ), μαλακό εξώφυλλο.

>>>>>> Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο σε ψηφιοποιημένη μορφή στην «Ανέμη» του Πανεπιστημίου Κρήτης στο https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/2/9/metadata-1333521439-162633-20737.tkl
Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα.
Αιγαιακή Θράκη.
Ακρόπολις Αθηνών.
Αρχαιοκαπηλία.
Αρχαιολογία.
Αρχαιότητες.
Αττική.
Βανδαλισμοί.
Βοιωτία.
Βουλγαρική Κατοχή.
Βούλγαροι.
Γερμανική Κατοχή.
Γερμανοί.
Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος.
Εικοστός αιώνας.
Ελλάδα, σύγχρονη.
Θεσσαλία.
Ιταλική Κατοχή.
Καταστροφή μνημείων.
Κειμήλια.
Κέρκυρα.
Κλοπή κειμηλίων.
Κρήτη.
Μακεδονία.
Μακεδονία Ανατολική.
Μοναστήρια.
Μουσεία.
Πελοπόννησος.
Σέρρες / Σέρραι.