Ορλάνδος, «Τα βυζαντινά μνημεία της Βήρας» Θρακικά τ. 4ος (1933)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ορλάνδος, «Τα βυζαντινά μνημεία της Βήρας» Θρακικά τ. 4ος (1933)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε περιοδικό

Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος, «Τα βυζαντινά μνημεία της Βήρας» τόμος τέταρτος Θρακικά («Θρακικόν Κέντρον», Αθήνα 1933) σσ. 3-34

Στοιχεία
Είναι η πρώτη εμπεριστατωμένη και αναλυτική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία για το μεγάλο μοναστικό κέντρο της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας και το κοντινό Υδραγωγείο στη Βήρα (Φέρες) στο δέλτα του Έβρου, από τον αρχιτέκτονα και σοφό μελετητή της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, καθηγητή του Πολυτεχνείου και ακαδημαϊκό Ορλάνδο (Αθήνα 1887-Αθήνα 1979). Εισαγωγή σσ. 3-7, Κεφ. Α΄«Ο ναός» σσ. 7-29, Κεφ. Β΄ «Οι πύργοι» σσ. 29-32, Κεφ. Γ΄ «Το υδραγωγείον» σσ. 33-34 (για το οποίο γράφει, μάλιστα, ότι πιστεύει πως είναι «έργο Τουρκικό», όπως είναι πράγματι, κι όχι βυζαντινό. Η δημοσίευση συνοδεύεται από σχέδια και κατόψεις του ιδίου, καθώς και πολύτιμο φωτογραφικό υλικό από τη δεκαετία του 1930.
Λέξεις - κλειδιά
Βυζαντινά Βαλκάνια.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή αγιογραφία.
Βυζαντινή αρχιτεκτονική.
Βυζαντινή ναοδομία.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Δέλτα Έβρου.
Έβρος ποταμός.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εγνατία οδός.
Θεοτόκος.
Θράκη.
Ισαάκιος Κομνηνός, σεβαστοκράτορας.
Κιονόκρανο.
Κομνηνοί.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μοναστηριακά κέντρα.
Τρούλος.
Υδραγωγείο.
Φωτογραφικά Αρχεία.