Επετηρίς ΕΒΣ
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Επετηρίς ΕΒΣ
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Επιστημονικό Περιοδικό

Κ. Άμαντος, Ν. Βέης, Γ. Δημητροκάλλης, Δ. Ζακυνθινός, Γ. Ζώρας, Φ. Κουκουλές, P. Lemerle, Ιω. Πολέμης, R. Romano, Ν. Τωμαδάκης, et al Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Αθήνα)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

«Βασικὸ ἔργο τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν (ΕΒΣ) εἶναι ἡ ἔκδοση τοῦ διεθνῶς ἀνεγνωρισµένου ἐπιστηµονικοῦ περιοδικοῦ της ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν». Ἡ Ἐπετηρὶς ἀριθµεῖ µέχρι σήµερα 55 τόµους, ἐνῶ ἐπίκειται ἡ ἐκτύπωση τοῦ 56ου. Σὲ αὐτὴν ἔχουν γραφῆ 1.110 µελέτες ἀπὸ 344 συγγραφεῖς, διαπρεπεῖς βυζαντινολόγους, φιλολόγους, θεολόγους, ἀρχαιολόγους, ἱστορικοὺς καὶ λαογράφους. Τὸ σύνολο τῶν σελίδων τῶν Ἐπετηρίδων ἀνέρχεται σὲ 27.592. Ἐπίσης ἔχουν ἐκδοθῆ δύο Εὑρετήρια τῶν περιεχοµένων τῶν τόµων τῆς Ἐπετηρίδος, τὸ µὲν πρῶτο ὑπὸ τοῦ Μ. Κριαρᾶ (1934, τόµοι Αʹ-Ιʹ), τὸ δὲ δεύτερο ὑπὸ τοῦ Ν. Παναγιωτάκη (1962, τόµοι ΙΑʹ-Λʹ).

Τὸ περιοδικὸ ἀνταλλάσσεται µὲ 10 ἑλληνικὰ καὶ 12 διεθνῆ ἐπιστηµονικὰ περιοδικά. Ἐπίσης τὸ προµηθεύονται ἐπιστηµονικοὶ φορεῖς καὶ ἱδρύµατα, ὅπως πανεπιστηµιακὲς βιβλιοθῆκες καὶ ἐφορεῖες ἀρχαιοτήτων, καθὼς καὶ ἰδιῶτες. Τέλος, τὸ 1936, ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Λεύκωµα Βυζαντινῶν Σχεδίων, µὲ σχέδια, αὐθεντικὰ ὑποδείγµατα βυζαντινῆς διακοσµητικῆς ἐκ προτύπων βυζαντινῶν, ἐν συνεργασίᾳ τῶν Ἀνδέα Ξυγγοπούλου, Φωτίου Κόντογλου καὶ Ἀγγελικῆς Χατζηµιχάλη.»

>>>>>>>>>>>>> Για τα Περιεχόμενα των Επετηρίδων 1924-2019 βλέπε https://www.xn-----f9bkh3fck.gr/drastiriotites/periexomena-epetiridos/

>>>> Για το Ευρετήριο Άρθρων της Επετηρίδος βλέπε https://www.xn-----f9bkh3fck.gr/drastiriotites/ar8ra-epetiridos/

>>>>>>>>> Για το Ευρετήριο Συγγραφέων της Επετηρίδος βλέπε https://www.xn-----f9bkh3fck.gr/drastiriotites/evretiri-suggrafeon-epetiridos/

 

Λέξεις - κλειδιά
Βυζαντινά Βαλκάνια.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινά χειρόγραφα.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή διοίκηση.
Βυζαντινή διπλωματία.
Βυζαντινή επιστήμη.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή θεολογία.
Βυζαντινή προσωπογραφία.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Βυζαντινός πολιτισμός.
Επίγραμμα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ποίηση.