Στην Ακρόπολη της Περγάμου: Κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού και θέα
[Φωτογραφικό υλικό]

TAM_A_N_P_012.jpg
Τίτλος
Στην Ακρόπολη της Περγάμου: Κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού και θέα
Περιγραφή
Πέργαμος, στην Άνω πόλη (Ακρόπολη), φωτ 12. Τραϊάνειο (ναός του αυτοκράτορα Τραϊανού), αρχές 2ου μ.Χ. αι.
Χρόνος λήψης
15/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κιονόκρανο.
Κορινθιακός ρυθμός.
Πέργαμος, αρχαιότητες.
Τραϊανός.