Στην Ακρόπολη της Περγάμου: Ο μεγαλοπρεπής ναός του Τραϊανού με τους κομψούς κίονες μια λαμπρή χειμωνιάτικη ημέρα του 2000
[Φωτογραφικό υλικό]

TAM_A_N_P_013.jpg
Τίτλος
Στην Ακρόπολη της Περγάμου: Ο μεγαλοπρεπής ναός του Τραϊανού με τους κομψούς κίονες μια λαμπρή χειμωνιάτικη ημέρα του 2000
Περιγραφή
Πέργαμος, στην Άνω πόλη (Ακρόπολη), φωτ 13. Τραϊάνειο (ναός Τραϊανού), αρχές 2ου μ.Χ. αι. Ο αναστηλωμένος και περίοπτος ναός του αυτοκράτορα Τραϊανού (98-117 μ.Χ.), χτισμένος σε μία βάση ύψους 2.90 μ, η οποία είναι θεμελιωμένη σε μία υπερυψωμένη κατασκευή, μια τεχνητή ταράτσα, που στηρίζεται σε καμάρες. Το εντυπωσιακό οικοδόμημα των αρχών του 2ου αιώνα έχει τη μορφή περίπτερου ναού με κομψούς κίονες (6 στις στενές πλευρές και 9 στις μακριές) και διπλές αντικριστές κιονοστοιχίες με κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού.
Χρόνος λήψης
15/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαίος ναός.
Αυτοκρατορική περίοδος.
Αυτοκρατορικός ναός.
Δίας / Ζευς.
Λατρεία αυτοκράτορα / αυτοκρατορική λατρεία.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Πέργαμος, αρχαιότητες.
Τραϊανός.