Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Βιλλαρδουίνος, Κατάκτηση Κωνσταντινούπολης (1985)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γοδεφρείδος Βιλλαρδουίνος, Η Κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, Γιώργος Σαραφιανός (επιστ. επιμ.) Κώστας Αντύπας (μτφρ.) (εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα 1985)

Συλλογικό έργο
Ναι
Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
L’Histoire de Geoffroy de Villehardouyn, marescal de Champagne et de Romenie, de la Conqueste de Constantinople par les barons francois assosiez aux Venitiens, l’an 1204
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Abel Langelier
Τόπος Α΄ έκδ.
Paris
Χρόνος Α΄ έκδ.
1585
Πηγή
Ναι
Στοιχεία
Πηγή φραγκική για τη Δ΄ Σταυροφορία και την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (1204) μοναδικής σπουδαιότητας. Εκδίδεται μόνον η σχολιασμένη μετάφραση σσ. 25-216. Εμπεριστατωμένη ιστορική Εισαγωγή (Γιώργος Σαραφιανός) σσ. 7-23. Παραρτήματα: Κώστας Αντύπας, «Η τακτική του Φεουδαρχικού στρατεύματος κατά τον ΙΓ΄αιώνα» σσ. 217-223, Γιώργος Σαραφιανός, «Ο συγγραφέας και το έργο του» σσ. 225-228. Γενεαλογικοί Πίνακες: «Η γενεαλογία του Βιλλαρδουίνου» σ. 229 κι άλλοι 4 πίνακες, μεταξύ των οποίων και «Οι Άγγελοι» σ. 232. Ευρετήρια: «Πρόσωπα» σσ. 235-243, «Τόποι, Εθνότητες» σσ. 244-255. Βιβλιογραφία σσ. 256-267. Σύνολο σελ.: 272.
Λέξεις - κλειδιά
Geoffroy de Villehardouin.
Αδριανούπολη βυζαντινή.
Αλέξιος Ε΄ ο Μούρτζουφλος.
Βαλδουίνος της Φλάνδρας.
Βενετοί.
Βονιφάτιος του Μονφερράτου.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Γοδεφρείδος Βιλλαρδουίνος / Βιλλεαρδουίνος.
Δ΄ Σταυροφορία.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Διδυμότειχο.
Δυτική ιπποσύνη.
Ερρίκος Δάνδολος / Ντάντολο, δόγης.
Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις.
Θράκη.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, Λατινική Κατοχή.
Λατινική Κατοχή.
Λέων Σγουρός.
Μακεδονία Ανατολική.
Μεσαιωνική Γαλλία.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Υστεροβυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Υστεροβυζαντινή περίοδος.
Υστεροβυζαντινή περίοδος, Κομνήνεια.
Φεουδαρχική Γαλλία.
Φλάνδρα.
Φράγκοι.
Φράγκοι / Λατίνοι αυτοκράτορες Κωνσταντινουπόλεως.
Φραγκοκρατία.