Επιγραφή
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM-CEM001-001.jpg
Τίτλος
Επιγραφή
Χρόνος λήψης
26/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικα κοιμητήρια.