Κανδηλώρος, Γρηγόριος Ε΄ (1921)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κανδηλώρος, Γρηγόριος Ε΄ (1921)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Τάκης Χ. Κανδηλώρος, Γρηγόριος Ε΄ σειρά Βιβλιοθήκη Κανδηλώρου 1 (Ιδιωτική έκδοση, 2η έκδ. Αθήνα 1921)

Αρχική έκδοση
Τίτλος Α΄ Έκδ.
Η ιστορία του εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Ε΄
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
(Τυπ. Ευστρατιάδου-Δελή,
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1909)
Στοιχεία

Ιστορική μονογραφία για τη ζωή και την δράση του εθνομάρτυρα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε΄. Στην 2η έκδοση έχει συμπεριληφθεί ένα δεκαεξασέλιδο που αφορά στην ίδρυση της Βιβλιοθήκης Κανδηλώρου και στη θέσπιση Ιστορικού Διαγωνισμού, με τα έγγραφα που κατέθεσε ο ιστοριοδίφης συγγραφέας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1920 και την θετική απάντηση της Σχολής (σσ. γ΄ - ιδ΄).

Περιεχόμενα σ. ιε΄, Σύντομη Βιβλιογραφία σ. ιστ΄. Ακολουθεί η εκτενής βιογραφία (με παράθεση πατριαρχικών επιστολών και άλλων πηγών) σσ. 1-288. Η επανέκδοση του 1921 έγινε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από τον απαγχονισμό του Γρηγορίου Ε΄ (10/4/1821). Σύνολο σελ. 304.

Λέξεις - κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Αρκαδία.
Γρηγόριος Ε΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Δημητσάνα.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Οδησσός / Οντέσσα.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Σμύρνη / İzmir.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φαναριώτες.