Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Παρασκευάς Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βεράτια για τους προκαθήμενους της Μεγάλης Εκκλησίας (17ος – αρχές 20ού αιώνα) (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998)

ISBN / ISSN
ISBN 960-221-156-3
Πηγή
Ναι
Στοιχεία
Εμπεριστατωμένη ιστορική μελέτη. Πίνακες μεταγραφής αλφαβήτων σσ. 15-17. Βιβλιογραφία – Συντομογραφίες σσ. 19-38. Εισαγωγή σσ. 39-51. Ι. «Τα κείμενα και η διαχρονική τους εξέλιξη» σσ. 53-119. ΙΙ. «Από το σουλτανικό διορισμό στην αντιπροσωπευτική εκλογή: Η οθωμανική εξουσία, το Πατριαρχείο και οι κοινωνικές εξελίξεις στην ορθόδοξη κοινότητα» σσ. 121-164. III. «Οι οικονομικές παράμετροι: Τα δοσίματα του Πατριάρχη προς την Πύλη και οι επιπτώσεις τους» σσ. 165-208. IV. «Βεράτια και συνταγμάτια: Η κατά την οθωμανική διοίκηση εδαφική δικαιοδοσία του Πατριάρχη» σσ. 209-293. V. «Το Πατριαρχείο και η οθωμανική έννομη τάξη» σσ. 295-361. Επίλογος σσ. 363-371. Παράρτημα σσ. 373-390. Σημειώσεις σσ. 391-479. Πίνακες σσ. 481-501. Ευρετήρια: Ευρετήριο ελληνογράμματο σσ. 505-545. Ευρετήριο λατινογράμματο σσ. 547-564. Χάρτες σσ. 565-570. Σύνολο σελ. 570.
Λέξεις - κλειδιά
Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθοδοξία.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.