Άγιος Στέφανος, τμήμα της επιγραφής του 1845
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6-MD005b-117.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος, τμήμα της επιγραφής του 1845
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος Γεσίλκιοϊ, φωτ 117. Τμήμα της επιγραφής του 1845, όπου αναφέρεται ο ευεργέτης Μπογκός Νταντιάν: "ο Αρμένιος Βογός τατιάν". Βρίσκεται στο υπέρθυρο της εισόδου από τον εξωνάρθηκα προς τον ναό.
Χρόνος λήψης
29/6/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Πλουμιστή Σιμοπούλου
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Dadian / Νταντιάν, αρμενική οικογένεια.
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αρμένιοι.
Επιγραφή, επιγραφές.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.