Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες (1890)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες (1890)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλίτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ από Θεσσαλονίκης, 36-1884 (Lorenz and Keil, Librairie International, Κωνσταντινούπολη 1890)

Λέξεις - κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Ανδρέας, απόστολος.
Αυτοκρατορία της Νικαίας.
Αυτοκρατορική περίοδος.
Βόσπορος.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Επίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως.
Ορθόδοξα Πατριαρχεία.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμαϊκή εποχή.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Φανάρι.
Χριστιανισμός.