Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Α΄ (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Α΄ (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιωάννης Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους. Ιστορία πρωίμου Βυζαντινής περιόδου (324-565) (Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1992)