Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Α΄ (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Α΄ (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιωάννης Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους. Ιστορία πρωίμου Βυζαντινής περιόδου (324-565) (Εκδοτικός οίκος Βάνιας, Ανατύπωση Δ΄ Θεσσαλονίκη 1992)

Αρχική έκδοση
Χρόνος Α΄ έκδ.
1976
Στοιχεία
Εγχειρίδιο Βυζαντινής Ιστορίας από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου έως το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού Α΄. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α. ΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. Β. ΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΙΜΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. ΕΠΟΧΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ. 2. Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ. 3. Ο ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ - ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙΜΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α. ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ. 1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ. 2. ΑΜΥΝΑ. 3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ. 5. ΦΟΡΟΙ. Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ. 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ. Σύνολο σελ. 824 (24 Χ 17) μαλακό εξώφυλλο.
Λέξεις - κλειδιά
Αναστάσιος Α΄, αυτοκράτορας.
Βάρβαροι.
Βυζαντινά Βαλκάνια, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές αρχόντισσες.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή Αφρική.
Βυζαντινή διοίκηση.
Βυζαντινή διοίκηση, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινή διπλωματία.
Βυζαντινή κοινωνία.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινή οικονομία, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζαντινοί θεσμοί, Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Βυζαντινός στόλος.
Βυζαντινός στρατός.
Γότθοι.
Θεοδόσιος Α΄ ο Μέγας.
Θεοδόσιος Β΄.
Θρησκειολογία.
Ιουστινιανός Α΄.
Ιταλία.
Μονοφυσίτες, μονοφυσιτισμός.
Οικουμενικές σύνοδοι.
Ορθοδοξία.
Ύστερη Αρχαιότητα.