Κυριολεκτικά μέσα στον Βόσπορο: Το σουλτανικό Τζαμί στο Ορτάκιοϊ (Büyük Mecidiye Camii)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIMOT1-L-004.JPG
Τίτλος
Κυριολεκτικά μέσα στον Βόσπορο: Το σουλτανικό Τζαμί στο Ορτάκιοϊ (Büyük Mecidiye Camii)
Περιγραφή
Τζαμί του σουλτάνου Αμπντούλ Μετσίτ στο Ορτάκιοϊ / Ortaköy, φωτ 04. Μία από τις γνωστότερες όψεις του πανέμορφου τζαμιού από μακριά (από την αποβάθρα του Ορτάκιοϊ)
Χρόνος λήψης
30/1/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπντούλμετσίτ / Αβδούλ Μετσήτ, σουλτάνος.
Βόσπορος.
Μπαλιάν Νικογκός, αρχιτέκτονας.
Οθωμανικά μνημεία.
Τζαμί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.