Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ: Η κεντρική είσοδος (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

TICPRO-CEM01-002.jpg.JPG
Τίτλος
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ: Η κεντρική είσοδος (κοντινό)
Περιγραφή
Προτεσταντικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ, φωτ 002. Η κεντρική είσοδος με τα ιωνικά κιονόκρανα στην πύλη βρίσκεται στη λεωφόρο Abide-i Hürriyet Caddesi.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Νεκροταφείο.
Προτεστάντες.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.