Γέροντας κοντά στην Πύλη Εγρίκαπου
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-CITY6H-KV-115.jpg
Τίτλος
Γέροντας κοντά στην Πύλη Εγρίκαπου
Περιγραφή
Εγρίκαπου / Eğrikapı, Παλαιά Πόλη, φωτ 115. Λήψη από την εξωτερική πλευρά του Μονότειχου και της Πύλης Εγρίκαπου (προς την Πύλη): Γέροντας θαμώνας των Τειχών κάθεται ανακούρκουδα στη δυτική πλευρά της Πύλης.
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παλαιά Πόλη.
Χερσαία Τείχη.