Αδριανούπολη, Βάρνα: Βιβλιοθήκες (2004)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Αδριανούπολη, Βάρνα: Βιβλιοθήκες (2004)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ελένη Κωβαίου, Παρασκευάς Ματάλας, Κώστας Παπαδάκης, Βιβλιοθήκες του Ελληνισμού. Τεκμήρια από την Αδριανούπολη και τη Βάρνα, Αλέξης Πολίτης, Μιχάλης Τζεκάκης (επιμ.) (Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό, Αθήνα 2004)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 960-88397-0-Χ
Στοιχεία

Περιεχόμενα:

Πρόλογος σ. 7. Χρονολόγιο σσ. 9-10. Κεφάλαιο Ι. Μαρτυρίες και τεκμήρια για τη Θράκη, 1821-1922 σσ. 11-84: Α΄. Ξεφυλλίζοντας παλαιά βιβλία για τη Θράκη και την Αδριανούπολη σσ. 13-37. Β΄. Η παιδεία στην Αδριανούπολη και ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος σσ. 39-51. Γ΄. Η βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως σσ. 53-72. Δ΄. Η Βάρνα, μία πόλη του παροικιακού ελληνισμού σσ. 73-84. Κεφάλαιο ΙΙ. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και τεχνικών στη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως σσ. 85-101. Σύνολο σελ. 102.

Λέξεις - κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Αρχεία.
Βάρνα.
Βιβλιοθήκη.
Βουλγαρία, 19ος αι..
Ελληνική παιδεία.
Ελληνισμός.
Θράκη.
Θρακιώτες.
Λόγιοι.
Ρωμιοσύνη.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.