Τουλουμάκος, «Μιθριδατικοί Πόλεμοι», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τουλουμάκος, «Μιθριδατικοί Πόλεμοι», Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κεφάλαιο Βιβλίου

Ιωάννης Τουλουμάκος, «Μιθριδατικοί Πόλεμοι» Ι.Ε.Ε. τ. Ε΄ (1974) σσ. 195-210

Λέξεις - κλειδιά
Δυτικός Πόντος.
Ελληνιστική εποχή.
Ελληνιστική Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μιθριδάτες του Πόντου.
Μιθριδατικό Βασίλειο / Βασίλειο Μιθριδατών.
Ρωμαϊκή εποχή.
Στόλος.