ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Akurgal, Ancient Civilizations of Turkey (2001) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Alexandris, Greek Minority (1983) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Asdracha, La Région des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siècles (1976) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Asdracha, «Thrace orientale et Mer Noire» Byzantina Sorbonensia 7 (1988) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Bey, Αν. Θράκη Ι (1927) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
BG Turquie (1986) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Burton, Orient Express (2001) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Casson, Macedonia, Thrace, Illyria (1926) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία  
Clark, Twice a Stanger (2006) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Clark, Δυο φορές ξένος (2007) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Freely, The Marmara (1998) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία  
Goodwin, Ottoman Empire (1999) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Heather, Goths and Romans (1994) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Hinterland (Variorum 1995) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Hoddinott, The Thracians (1981) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Hoddinott, Οι Θράκες (2001) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Imber, Ottoman Empire 1300-1481 (1990) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία  
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία  
Loukopoulou, Thrace propontique (1989) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara G. R. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία  
Svolopoulos, Thrace under the Hellenic Administration (1922) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Talbot (ed), Holy Women of Byzantium: Ten Saints’ Lives (DOS 1996) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
TIB 6 Thrakien (1991) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία  
Treadgold, Army (1995) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Treadgold, History (1997) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Treadgold, Revival (1988) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία
Zahrut, «Die Perser in Thrakien» Αρχαία Θράκη (1997) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τουρκία