Χάμα
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Χάμα
Τοπική ονομασία
Hama
Λέξεις - Κλειδιά
Ευάγριος ο Σχολαστικός.
Μουσείο.
Νερό.
Ορόντης ποταμός.
Παλάτι, παλάτια.
Σφαγή, σφαγές.
Υδραγωγείο.
Ύδρευση.