Επιγραφή του 1840 στη Δυτική στοά της Παναγίας Καφφατιανής στον Γαλατά (Επ. 38)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Επιγραφή του 1840 στη Δυτική στοά της Παναγίας Καφφατιανής στον Γαλατά (Επ. 38)
Περιεχόμενο / Είδος
Κτητορική επιγραφή
Περιγραφή / Διαστάσεις
Στο υπέρθυρο της δυτικής (κεντρικής) εισόδου από τη στοά στον ναό, υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται στα εγκαίνια του ανακαινισμένου ναού στις 11 Αυγούστου του 1840. Είναι γραμμένη με μαύρα πεζά γράμματα και χωρισμένη σε δύο μαρμάρινες πλάκες. Ανάμεσα στις πλάκες: ζωγραφισμένη η Κοίμηση της Θεοτόκου (όπου είναι αφιερωμένος ο ναός). Στ’ αριστερά: «ο θείος και ιερός ούτος Ναός ανεκαινίσθη ...». Στα δεξιά «οίκος του Θεού ... ».
Οι συνολικές διαστάσεις της μαρμάρινης πλάκας (με τη ζωγραφιά της Θεοτόκου στο κέντρο) είναι: 240 εκ. μήκος, 55 εκ. ύψος και 3 εκ πάχος.
Αρχική θέση
Στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του ναού
Σημερινή θέση
Στην αρχική της θέση
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπντούλμετσίτ / Αβδούλ Μετσήτ, σουλτάνος.
Επιγραφή, επιγραφές.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.