Ταρσανάς στο Σκούταρι (Üsküdar) του 1954
[Εικονογραφικό υλικό]