Μαύρη Θάλασσα
[Θάλασσα]

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ more
   
Acta Andrea (1895)
Ascherson, Black Sea (1995)
Asdracha, «Thrace orientale et Mer Noire» Byzantina Sorbonensia 7 (1988)
Auty, Obolensky (eds), Russian History (1976)
Avant les Scythes (1979)
Avram, «Zur Verfassung von Kallatis», Mar Nero Ι (1995)
Boardman, The Greeks Overseas (1980)  
Bouzek, Greek Pottery in the Black Sea (1990)
Bratianu, Le commerce Génois dans la Mer Noire (1929)
Bruneau (ed.), Grecs pontiques (1998)
Cambridge Ancient History  vol. XII, AD 193-324 (CAH 1939)
Cambridge History of Islam vol. IA (CAH 1980)
Chaliand, Empires nomades de la Mongolie au Danube (1995)
Devedjian, Pêche (1926)
Domansky, Mohen, André-Leickman, «De l'âge du Bronze à l'âge du Fer dans le Caucase», Avant les Scythes (1979)
Fotiadis, «Les Grecs de l'ex-URSS» Les Grecs Pontiques (1998)
Gail, Géographie de la Chersonèse (1824)
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003)  
Jenkins, Westerink (eds), Nicholas Patriarch of Constantinople DOT 2 (1973)
Karpov, «The Empire of Trebizond and Venice in 1374-1376» Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Koromila, Black Sea (1991)
Koromila, Odysseus (1994)
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002)
Lattimore, “The Nomads and South Russia”, Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Les Villes Grecques de la Mer Noire (1993)
Mar Nero Ι (1995)
Martin, «The First Venetians in the Black Sea» Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Meyendorff, Byzantium and the Rise of Russia (1989)
Millar, Roman Empire and its Neighbours (1981)
Moravcsik (ed.), Porphyrogenitus, Administrando I (DOT 1, 1967)