Γεωργαντζής, Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως (1981)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Γεωργαντζής, Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως (1981)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Διπλωματική Διατριβή

Πέτρος Α. Γεωργαντζής, Η Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως και αι επισκοπαί αυτής. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Θράκης (Ιδιωτική έκδοση, Ξάνθη 1981)

Στοιχεία
Περιεχόμενα: Πρόλογος σσ. 9-10. Βραχυγραφίαι σ. 11. Βιβλιογραφία σ. 13-20. Εισαγωγή σσ. 21-22. Κεφάλαιον Πρώτον: Η ιστορία της Τραϊνουπόλεως καθόλου σσ. 23-39. Κεφάλαιον Δεύτερον: Η Εκκλησία της Τραϊανουπόλεως σσ. 40-85. Κεφάλαιον Τρίτον: Η θέσις της Τραϊανουπόλεως εις την πολιτικήν και εκκλησιαστικήν τάξιν του Βυζαντίου και μετά ταύτα σσ. 86-130. Κεφάλαιον Τέταρτον: Αι Επισκοπαί της Μητροπόλεως Τραϊανουπόλεως σσ. 131-166. Παράρτημα σσ. 167-168. Επίλογος σ. 173. Ευρετήριον κυρίων ονομάτων σσ. 175-184. Summary σ. 185. Μολυβδόβουλλα – χάρται – πίνακες σσ. 186. Σύνολο σελ. 190.