Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αναστάσιος Κ. Ιορδάνογλου, Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως (1882-1988) (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αρ. έκδ. 224, Θεσσαλονίκη 1989)

ISBN / ISSN
ISSN 0073-862Χ
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Επιστημονική μονογραφία με θέμα την ιστορία Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, ενός από τα πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωμαίικης Κοινότητας Κ/Πόλεως, τα οποία χαρακτηρίζονταν έως το 1923 «εθνικά εκπαιδευτήρια» και υπάγονταν απευθείας στον έλεγχο της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

>>>> Μερικά αποσπάσματα, μαζί με τον Κανονισμό του 1909, θα βρείτε στα Συνοδευτικά Κείμενα

Λέξεις - κλειδιά
Αμερική / Η.Π.Α..
Αρχεία.
Γυναίκες.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ευεργέτες.
Ιωακείμ Β΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ιωακείμ Γ΄ Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Κλήρος, κληρικοί.
Κωνσταντινούπολη.
Παλαιά Πόλη.
Παρθεναγωγείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σκυλίτσης-Στεφάνοβικ Παύλος.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Φωτογραφικά Αρχεία.
Χαριτωνίδη, φαναριώτικη οικογένεια.
Χιώτες.