Το αρμενικό σχολείο Νερσεσιάν, που λειτούργησε στην Πρώτη / Kınalıada από το 1855 μέχρι το 1938
[Εικονογραφικό υλικό]

Kinaliada_Proti_Nersesyan_Arm_School.jpg
Τίτλος
Το αρμενικό σχολείο Νερσεσιάν, που λειτούργησε στην Πρώτη / Kınalıada από το 1855 μέχρι το 1938
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα
Είδος
Φωτογραφία αρμενικού σχολείου
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Εικοστός αιώνας.
Εκπαιδευτικά κτίσματα.
Πριγκηπόννησα.
Πρώτη νησί / Κιναλίαντα.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.