Το αρμενικό σχολείο Νερσεσιάν, που λειτούργησε στην Πρώτη / Kınalıada από το 1855 μέχρι το 1938
[Εικονογραφικό υλικό]